010-57528210 bbg@bjbqejjh.org.cn

Public welfare donation

医学研究

 • 白求恩·医学科学研究基金

  2019-01-01 - 2022-12-31

 • 白求恩·拓益中青年医师科研能力培训项目

  2018-12-31 - 2019-12-31

 • 白求恩•朗沐中青年眼科科研基金项目

  2018-01-01 - 2018-12-31

 • 润物有声-白求恩•中青年医生慢阻肺科研发展基金之支扩剂合理应用科研项目

  2019-09-10 - 2021-01-31

 • 结直肠癌医学种子科研基金

  2019-03-01 - 2021-03-01

 • 心脏介入临床科研项目

  2017-12-01 - 2021-01-01