010-62225769 bbg@bjbqejjh.org.cn

Public welfare donation

公益捐助

 • 益+希望-白求恩•益赛普®公益捐助项目

  2020-01-01 - 2021-12-31

 • 守望幸福-白求恩·特比澳®公益捐助项目

  2021-03-20 - 2021-12-31

 • 自由呼吸-白求恩•艾思瑞®公益捐助项目

  2020-01-01 - 2021-12-31

 • 白求恩•生命加油站-血液肿瘤患者援助项目

  2020-03-01 - 2021-12-31

 • 前路可舒-白求恩•晴可舒®公益捐助项目

  2019-09-01 - 2021-12-31

 • 感恩生命-白求恩·恩度®肿瘤患者公益援助项目

  2017-09-01 - 2021-08-01